Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Patron

Bez wątpienia twórca powojennego harcerstwa w Białymstoku jest patron białostockich harcerzy - harcmistrz Stanisław Moniuszko, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu, Ojczyźnie i ludziom.

Druh Stanisław Moniuszko urodził się 25 stycznia 1905r. w Białymstoku. Ciężkie czasy dzieciństwa to okres tułaczki rodzinnej podczas pierwszej wojny światowej. Uciekając przed zbliżającą się ofensywą wojsk niemieckich latem 1915r. rodzina Moniuszków opuściła Białystok. Borykając się z wieloma problemami zamieszkała w Żytomierzu, a następnie w Jelcu. W 1916r., gdy Stanisław miał jedenaście lat umarła mu matka. Po rewolucji październikowej starszy o cztery lata brat Stanisława siłą został wcielony do wojska bolszewickiego i nigdy już do Polski nie powrócił. Stanisław został sam z ojcem. Jednak los odbiera mu również i tę ukochaną osobę. Władysław Moniuszko umiera w 1919r osierocając czternastoletniego syna. Po śmierci ojca w 1921r. Stanisław powrócił do Białegostoku i zamieszkał w domu rodzinnym na rogu ulic Ogrodowej i Fabrycznej. Zła sytuacja materialna zmusiła go do podjęcia pracy biurowej w Sądzie Okręgowym.

Gdy skończył szkołę średnią żywo zainteresował się ruchem harcerskim. W 1926r. wstąpił do 3 Białostockiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego, która działała przy Szkole Rzemieślniczej. W tym samym roku, złożył Przyrzeczenie Harcerskie na ręce ówczesnego komendanta Hufca - dh. phm. Franciszka Becza. Od tej pory Stanisław zaangażował się bardzo w pracę harcerską. Jeszcze w tym samym roku ukończył kurs zastępowych w Łomży. W 1927r. ukończył kurs dla drużynowych zorganizowany przez Chorągiew Warszawską. Rok później uczestniczył po raz drugi w kursie dla drużynowych zorganizowanym, tym razem przez instruktorów Białostockiej Chorągwi Harcerzy, Dwa lata później był już w komendzie tego kursu. Wkrótce został również drużynowym "Błękitnej Trójki". Jego zaangażowanie nie ograniczyło się tylko do działalności drużyny. Swoją pracą wspierał działalność komendy hufca, a następnie chorągwi. Już po wybuchu II wojny światowej 5 września 1939 r. otrzymuje stopień harcmistrza. W trakcie wojny jego służba instruktorska została przerwana, pomimo uczestnictwa w Pogotowiu Harcerskim, które pełniło służbę pomocniczą dla wojska. Po wyzwoleniu Białegostoku spod okupacji niemieckiej druh Stanisław ponownie podejmuje swoją służbę instruktorską. Jest jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli odradzanie harcerstwa na białostocczyźnie.

W styczniu 1945r. hm. Stanisław Moniuszko został mianowany komendantem Białostockiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Od razu rozpoczął pracę nad nowopowstającymi hufcami i drużynami. Szczególnie ważne były spotkania instruktorskie oraz letnie obozy organizowane dla drużyn całej chorągwi. W lutym 1948r. Naczelnictwo Związku w uznaniu wieloletnich zasług przyznało Stanisławowi Moniuszce srebrny Krzyż "Za Zasługę ZHP". Funkcję Komendanta Chorągwi pełnił do 25 września 1948r. Druh Stanisław nie mógł pogodzić się z faktem całkowitego odgórnego podporządkowania harcerstwa Związkowi Młodzieży Polskiej w 1950r., Wtedy to bowiem na miejsce ZHP powstała Organizacja Harcerska ZMP podporządkowana ówczesnym władzom komunistycznym. Wrócił do czynnej służby instruktorskiej dopiero, gdy po wydarzeniach październikowych 1956r. pojawiła się szansa na odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego. Swoje doświadczenie w zakresie organizacji obozów, wykorzystywał podczas pracy w Samodzielnym Referacie Obozów i Akcji Masowych przy Białostockiej Chorągwi. Harcmistrz Moniuszko wizytował harcerskie obozy, wspierał harcerzy dobrą radą. Od 1960r. rozpoczął instruktorską służbę w Komisji Rewizyjnej Chorągwi Białostockiej. Pracę w niej pełnił nieprzerwanie przez 14 lat. W lipcu 1973r. wszedł w skład Chorągwianej Komisji Historycznej, a w 1985r. do Instruktorskiego Kręgu Seniora. Jego służba była dostrzegana nie tylko przez władze harcerskie, ale i państwowe czego dowodem było przyznanie mu Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Harcmistrz Stanisław Moniuszko odszedł na wieczną wartę 4 czerwca 1993r. Swoje barwne życie, doświadczone wieloma przeciwnościami losu poświęcił całkowicie białostockim harcerzom. Dzięki jego pracy wyrosły kolejne pokolenia harcerskich wychowawców. Druh Stanisław jest nadal legendą i wzorem dla białostockich harcerzy. W maju 1998r. hm. Stanisław Moniuszko został wybrany patronem białostockiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

hm. Maciej Czarkowski

 

Propozycja programowa o hm. Stanisławie Moniuszce

Prezentacja o druhu hm. Stanisławie Moniuszce

Krzyżówka 

Konspekt zbiórki zuchowej

Listy do druha Stanisława z okazji rocznicy jego urodzin
 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca