Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Składki na dzień 7.08.2015 i obowiązujące dokumenty

07.082015Przypominamy o obowiązkowym opłacaniu składek instruktorskich i za jednostki ZHP.

  • Składki za 4 kwartał 2014r. należało opłacić do 20.12.2014r. 
  • Składki za 1 kwartał 2015r. należało opłacić do 20 marca. 
  • Składki za 2 kwartał 2015r. należało opłacić do 20 czerwca.
  • Składki za 3 kwartał 2015r. należy opłacić do 20 września.

Zestawienie składek drużyn na dzień 7.08.2015r. 

 

Każdego członka ZHP obowiązuje poniższa uchwała:

Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej

Warto zwrócić szczególną uwagę na punkt 13:

13. W przypadku, kiedy składka nie jest przekazywana w terminie, w stosunku do członków oraz właściwych komendantów i skarbników stosuje się bezwarunkowo postanowienia § 27 Statutu ZHP.

 

A Statut ZHP postanawia:

STATUT ZHP

§ 20

1. Członkowie ZHP mają obowiązek:
1)    dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
2)    stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,
3)    brać czynny udział w życiu ZHP,
4)    opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską.
2. Instruktorzy mają ponadto obowiązek kierowania się zasadami określonymi w Zobowiązaniu Instruktorskim oraz szczególnej troski o powierzone im dzieci i młodzież, zwłaszcza o ich harcerskie wychowanie zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, zdrowie i bezpieczeństwo.

§ 27

1. Wobec członków ZHP, naruszających postanowienia Statutu ZHP, mogą być stosowane następujące kary:
1)    upomnienie,
2)    nagana,
3)    wykluczenie z ZHP,
4)    ponadto w stosunku do instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie pozbawienie, na okres do 4 lat, całości lub części praw członkowskich, w tym zakaz pełnienia określonych funkcji.
2. Uprawnionymi do stosowania kar są:
1)    w stosunku do członków ZHP niebędących instruktorami i niepełniących funkcji instruktorskich – osoba kierująca podstawową jednostką organizacyjną ZHP,
2)    w stosunku do instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie – właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP w zakresie upomnienia i nagany oraz pozbawienia praw członkowskich, a właściwy sąd harcerski w zakresie wszystkich kar.
3. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.
4. Właściwy komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP może zawiesić członka ZHP pełniącego funkcję instruktorską w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach członka ZHP do czasu zakończenia postępowania, jeśli ze względu na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Związku - pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do sądu harcerskiego.
5. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.
6. Wykluczenie z ZHP powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak organizacyjnych.
7. Wykluczonemu z ZHP przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP po okresie minimum dwóch lat od zastosowania kary.

§ 28

1. Skreślonemu z listy członków ZHP oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia:
1)    od decyzji osoby kierującej podstawową jednostką organizacyjną ZHP podjętych wobec członka ZHP – do właściwego komendanta hufca lub komendanta chorągwi,
2)    od decyzji komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP – odpowiednio do komendanta chorągwi, Naczelnika ZHP lub Głównej Kwatery ZHP,
3)    od orzeczenia sądu harcerskiego – do sądu harcerskiego właściwego do rozpatrzenia odwołania.
2. Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje.

 

Powyższe dokumenty powinien znać każdy świadomy członek ZHP, dlatego prosimy o terminowość i wypełnianie swoich obowiązków.

Komenda

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca